No_photof
Họ và tên Tổ Âm nhạc Thể dục Mĩ thuật
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/amnhacmithuat
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Vật Lý
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lycongnghenguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 84 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Sử Địa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/sudianguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Điểm số 32 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tổ Ngoại ngữ
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngoaingunguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 63 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Hóa Sinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoasinhnguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 87 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Ngữ Văn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguvannguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 91 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Tổ Toán Tin
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/toantinnguyendu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 216 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Bích Trâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tự Lực
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Duy Nghị
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duynghind
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1097 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Chung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 192 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Cẩm Tú
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 200 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lâm Thị Tú Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 336 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thị Lượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thị Lượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 2485 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Chung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tự Lực
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Viết Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 375 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thanh Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2433 (xem chi tiết)